Ngiring Bingah

 
U kur doa nu tiasa kasanggakan kanggo salira geulis
L esot kadeudeuh jeung kanyaah tapi janten kabungah
E ta nu karaos ku hate kuring ayeuna
M oal bade aral subaha, justru jadi reugreug jeung teu keueung
A njeun tos di tepangkeun sareng imam anu sampurna
N u langkung nyaahna, nu langkung belana ti batan kuring

K uring kakara sadar manusa mah ngan ukur boga cita-cita,
A lloh SWT nu bakal ngajadikeunna
B ral geulis geura miang geura ambah eta sagara kahirupan
A yeuna mah tong keueung tong sieun da dibaturan ku Arjuna
S anes ukur ngabaturan saharita tapi dugikeun ka tilar dunya, geulis sing
E mut kapurwadaksina dina ngabina rumah tanggana
H arepan kuring teu aya deui, mugia neng geulis sing tiasa neraskeun
A nu tos di contokeun ku Khodijah r.a sareng Fatimah r.a
N u nyarengan Nabi Muhammad SAW sareng Ali Bin Abi Tolib, k.w

K ukituna simkuring neda dihapunteun bilih salami ieu aya saur anu teu ka
U kur aya basa anu teu dihaja, aya laku lampah anu teu geunah dina maha, 
  urang silih lubarkeun
C euk paripaosmah urang anggo urang terapkeun papatah kolot 
  “PONDOK JODO PANJANG BARAYA”
I ngsya Alloh simkuring teu weleh
M aturan salira geulis sok sanaos teu tiasa ngahiji
A ntawis urang duan masih keneh katalian ku babarayaan nyaeta
T uruna Nabi Adam AS, sakitu anu kapihatur luhur saur bahe care jembar 
  neda pangampura, mugia
A lloh SWT nangtayungan sareng nganjeteunkeun kulawarga SAMARA. 
  Allohumma Ya Mujibada’awad. aamiin

0 komentar

Translate