Nyunda Nyantri Nyakola Nyeni

13 November 2016

SENTUHAN MAGIC FOR ANDROID

PERKENALKAN

SENTUHAN MAGIC FOR ANDROID

(REBORN)

Template Desain Promosi  & Template Follow Up Pelanggan Untuk

Pengungkit Konversi dan Penjualan Anda!

 
 
 
Inilah Investasi Terbaik Anda untuk Menikmati Gurihnya Konversi
dan Penjualan Produk Anda Melalui Sosial Media

Bisa Digunakan Ketika Chating Dengan Pelanggan di BBM, WHATSAPP, TELEGRAM, LINE, INSTAGRAM, MESSENGER FB, dll.

 Sentuhan Magic For Android (REBORN)  Adalah produk ke 2 dari Serial "Sentuhan Magic For Android " yang lauching tahun lalu & lauching dengan tema mengenai "Desain Kaos Promosi Dengan Android" dan hanya di pasarkan ke konsumen terbatas, Oleh karenanya saya tulis REBORN karena Serial produk ini hadir kembali setelah 1 tahun terhenti.

Manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan saat Anda gunakan SENTUHAN MAGIC FOR ANDROID (REBORN) ini?

 

1. Menghadirkan kesan profesional

Dengan memiliki template komunikasi sendiri untuk berbagai media sosial chating yang satu sistem konsisten penerapannya maka akan mendapatkan kesan profesional serta menjadi bukti kepada calon pelanggan/konsumen.

2. Membuat bisnis/produk Anda unik dan naik kelas

Dengan memiliki konsep template sendiri yang professional maka kepercayaan diri Kita sebagai pemilik usaha akan meningkat.

3. Menarik perhatian pelanggan

Beberapa tipe calon pelanggan/konsumen akan mencari penjual yang memberikan kesan terbaik, menghibur, menyenangkan di mata mereka, dan juga yang terasa nyaman di hati.

4. Meningkatkan kepercayaan

Menyajikan informasi secara komunikatif melalui tampilan template  yang bagus ,unik, dan lucu sehingga pelanggan merasa terhibur dan senang akan menjadi bukti kepada calon pelanggan/konsumen bahwa Kita adalah penjual yang dapat dipercaya dan layak untuk diajak bekerjasama.

5. Menunjukan bahwa bisnis Anda  serius tidak sedang  main-main

Dengan memiliki  template yang terlihat unik dan lucu dan diterapkan secara konsisten akan menunjukan bahwa Anda memiliki konsep bisnis yang sungguh-sungguh berkomitmen terhadap pelanggan Anda.

Share:

40 Hari Menghasilkan Satu Naskah Buku Siap Terbit

PERHATIAN..!! Khusus Untuk Anda Yang Mau Punya Naskah Buku Siap Terbit dalam waktu 40 hari.

Kursus Online Bagaimana Menghasilkan Naskah Buku siap Terbit dalam waktu 40 Hari dan Rahasia Menembus Penerbit Mayor Walaupun Buku Pertama

Testimony

DARI BEBERAPA ALUMNI YANG MEMPRAKTEKKAN MODUL KURSUS MENULIS ONLINE DAN BERHASIL MEMILIKI BUKU KARYA SENDIRI

Kalo sekedar minta review atau testimoni dari mereka yang memang sudah expert dalam menulis dan punya buku itu sih biasa
Tapi apa yang anda simak di bawah ini adalah, dari mereka yang memulai dari awal dan masuk di kelas ini tanpa pengetahuan banyak tentang dunia kepenulisan sama sekali yang hasil akhirnya dengan mereka konsisten mengikuti arahan dan aktif berkonsultasi menjadikan mereka saat ini Expert
Dan punya Buku hasil karya mereka sendiriShare:

31 Oktober 2016

(VERY HOT) High Converting Clash of Clans Guide eBook (SEO, FB, Mobile Ready)

Promote this hot niche and start earning good money. One of the Most Searched and Profitable Niche on the Internet. Share this as is and start making some money!

The niche has all the meta tags done (Seo Optimized), all OG tags/image done! All up to you now to share on Facebook Group, Pages, create Facebook ads, Twitter, use Youtube, Stumble Upon, Pinterest, post in relevant Reddit subreddits and start making money!

Thanks and Good Luck!
This listing was created by Winson J

Live PreviewShare:

12 April 2013

Ngarasa Loba DosaR as emut ka laku lampah baheula
E nteung pikeun kahirupan ka hareupna
M ilampah dinu salah
B atin lumengis ku cipanaon tapi suwung ku pangkon
A ya gerentes na manah alit
Y a Alloh anu maha Mikaasih sareng Mikanyaah

K apayunen Nu Maha Gagah abdi nu leubeut ku dosa
U kur seja sujud pinuh ku rasa kaduhung pinuh ku rasa rumasa ampun Ya Alloh

C intana manteunNA ka makhlukna moal aya bandingannana
I stuning
S eja ngahampura iwal ti hiji dosa Nyaeta Ngapangeran ka Salian manteunNA
O mat etamah kedah di tebihan musyrik pingaraneunnana
C isoca ayeuna mudaha"an tiasa janten ngahapus kanu dosa-dosa kuring baheula mung ka
A njeun Ya Robb, seja ngagungkeun seja nyukuran seja mulangkeun sagala nikmat nu taya hinggana
Share:

Raja Sadinten

R ék mungkas alam lalagasan gentos ka alam rimbitan
A sa ku teu puguh raraosan
J ajaka maheutkeun jangji ka wanoja ngalangkungan ijab qobulna..ti kawit
A yeuna salira nu maturan hirup kuring, pait amis pahang keuseud kahirupan urang

S angharapeun ku urang duaan,
A sa dinu pangimpian tiasa
D iaping ku para sepuh dianteur ku palawargi, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-  
    ngembat nyatang pinang
I stuning bingah amarwata suta bingah kagigiri
N yatana cita-cita
T ibaheula tinekanan tiasa janten raja sadinteun
E ta nu cita-cita jajaka mun geus
N incak ka yuswa dua puluh lima….
Share:

Piwuruk hiji pituah, Terapkeun ngarah salamet Laku Lampah

Sungkem, kenging ti kitago.blogspot.com
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan. 
 
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan.
 
   Nyata atra pertela yen manusa kumelendang di alam dunya teh teu daya teu upaya... Kahirupan anu karandapan loba anu teu saluyu jeung kahayang. Palebah dieu urang salaku manusa kudu yakin tur percaya yen kahirupan teh geus aya anu ngatur nyaeta Allah Dzat anu Maha Kawasa, ulah boga rasa mokaha yen hirup urang.

   Hirup urang oge papasangan, aya bagja aya tunggara, ngan jelema lolobana mun keur narima kabagjaan sok poho kanu merena, beda deui jeung lamun keur tunggara menta-menta ka Mantena, teu sirikna ngajerit tiap wanci ngoceak saban mangsa, naha ari geus diijabah sapaneja do'ana sok poho kana syukuran ka Allah SWT..

    Hujan ngaririncik ti sore keneh, bulan jeung bentang taya datang nembongan, kahalangan mega hideung nutupan cahayana. Allhamdulillah geus mimiti hujan deui geningan, paingan ceuk babasaan, 'halodo sataun lantis ku hujan sapoe' anu hartina kurang leuwih, sanajan loba kahadean bisa leungit ku sakali kasalahan. Matak kade urang kudu bisa ngajaga korep diri ulah nepika gampang kapangaruhan anu antukna nyieun kasalahan boh ucapan atawa tindakan, ngalengkah kudu geus meunang musyawarah antara hate, pikiran jeung gerakna awak.
Share:

13 Februari 2013

Sakutrat Sakotret


Harta Banda
 
Kenging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe, 
Kukumpul dunya barana, harta banda salobana.  
Dipilampah kabeh cara, dapon laksana maksudna, 
Sarakah taya eureunna, asa rek lana di dunya.
 

Tambah mabok ku jabatan, ngeukeuweuk kakawasaan,
Hayang jadi pangunggulna, marukan lana di dunya.

Leuheung mun inget ahirna, mieling ka aheratna, 

Yen ditimbang sagalana, boh dosa boh pahalana.
Share:

29 Januari 2013

LIRIK_DINASTI DARSO_DARSO

“Asa cik keneh sempal guyon
Kamari, bieu, datang kudu indit
Asa gelap salah wayah
Bapak, ngantunkeun abdi-abdi sadaya”

Kukupu teu apaleun ka warna jangjang sorangan
Tapi kabeh apal ku endah warna kukupu
Ngiplik di waktu nyeungitan mangsa
Nya kitu diri anjeun teu apal,teu sadar
Jeung embung boga rasa ieu aing pang alusna
Ka luhur teu loba catur, ka handap nitah walatra
Tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun..
Di payuneun Sang Kholiq, gumujeng di angkir linggih
Sadrah tina papastian,anjeun ridho kana takdir
Beurat teu meunang beurat
Sedih teu meunang sedih,rang teugeurkeun
Dinten senen anu santen,asa gelap salah wayah
Barangkeakan nu dikantun, La haulla … innalillahi
Ku teu percaya,neundeun kawaas
Ku kawih reujeung tembangna
Asa cik keneh sempal guyon,can parat kawih sapada
Share:

26 Agustus 2012

PaturayAsa kamari urang sasarengan
Diajar diaping ibu bapa guru
Asa can lami urang sosobatan
Cunduk waktosna ayeuna papisah

Papisah urang bakal papisah
Pateubih urang bakal pateubih
Paanggang urang bakal paanggang
Paturay urang bakal paturay

Lulus ujian kacida bungahna
Ibu bapa guru nu langgeng jasana
Junun sakola ngudag cita-cita
Muga-muga jaga urang tepung deui

Pileuleuyan sobat-sobat sarerea
Pileulueyan duh ibu bapa guru
Rek paturay kacida sedihna
Pileuleuyan duh kantun waasna
Share:

7 Juni 2012

Ngeuyeuk Seureuh


HADIRIN ANU SAMI-SAMI NGALUUHAN IEU UPACARA, REHNA DINA UPACARA NGEUYEUK SEUREUH AYA DUA HAL PENTING, DIANTA­WISNA:

1. SAHA BAE ANU DIKENGINGKEUN NYAKSIAN UPACARA NGEUYEUK SEUREUH?
1.1 KAUM ISTRI ANU PARANTOS LAKI RABI
1.2 KAUM PRIA ANU PARANTOS RARABI

2. SAHA BAE ANU DIPAHING NGIRING DINA UPACARA IEU?
2.1 GADIS/PARAWAN
2.2 KAUM ISTRI ANU GUNTA GANTI SALAKI
2.3 ISTRI BALANGANTRANG
2.4 LALAKI ANU CAN MANJING DEWASA

SALAJENGNA MANGGA URANG PRUNG NGAWITAN NGALAKSANA KEUN UPACARA.

c. Pimpinan upacara adat membaca do'a selamat, kemudian menyulut pelita bersumbu tujuh diatas "ajug" (tangkai pelita) seraya menjelaskan kepada kedua calon mempelai.

Imbal Wacana Nomor : 3c


MUGI KAUNINGA KU HIDEP DUAAN ANU BARIS NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, SUMBU TUJUH TEH, LAMBANGNA JUMLAH POE KATUT PAN0NPOENA. PANONPOE ANU NGALANTARANKEUN ALAM DUNYA CAANG MAKBRAK. MAKSUDNA DIMANA ENGKE HIDEP GEUS TETEP RENGGENEK RUMAH TANGGA, KUDU MIBANDA SIPAT :

1. TERUS TERANG (ULAH SALINGKUH), BOH KA BATUR SUMA­WONNA KA CAROGE ATAWA KA BOJO.

2. SING DAEK NGAMALKEUN ELMU NU NYAMPAK DINA DIRI URANG KA ANU LIAN. NUMUTKEUN KATERANGAN DINA AGAMA ISLAM : Al ilmu bila amalin, kassajari bila ta'abin (elmu anu teu diamalakeun, sarua jeung tangkal anu tara buahan, alhasil taya gunana).
TAPI POMA DEUIH, ULAH MIBANDA 'ELMU AJUG'!

d. Pemimpin upacara membuka kain kafan dan tikar penutup benda-benda upacara.


GEULIS, KASEP, ANAKING. DI SATANGKARAKING JAGAT, SATUNG KEBING LANGIT, TAYA HIJI MAHLUK, KHUSUSNA MANUSA TAYA ANU BISA LEUPAS TINA HIJI PERKARA, NYAETA "MAOT"! SAGAGAH-GAGAHNA MANUSA, NGAN UKUR DIPUNGKAS KU MULIH KAJATI MULANG KAASAL, RAGANA DIBUNG­KUS KU BOEH KIEU, DIBUNGKUS KU SAMAK KIEU. DIASUPKEUN KA LIANG KUBUR, DIURUGAN TANEUH BEUREUM.

KU KITUNA,DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA KUDU DIBARUNG KU SABAR DARANA TUR SADAR BARI ULAH PETOT IBADAH KA GUSTI ANU MAHA SUCI. JAUHAN PAGAWEAN ANU DILARANG KU ALLAH, GEURA PRAK PIGAWE SAGALA RUPA HAL ANU DIWAJIBKEUNNANA. INSYA ALLAH BARIS HIRUP MULUS RAHAYU BEREKAH SALAMET.


e. Ranting-ranting sirih dibagikan kepada para penyaksi, dan mulailah "ngeuyeuk". Caranya, perut sirih dari ranting yang satu dilekatkan dengan perut sirih dari ranting lain. Dari kedua tepinya digulunng sehingga keduanya bertemu ditengah-tengah penampang daun. Lalu diikat dengan rambu (benang tenun). Bentuk serupa ini disebut Lunglun. Seusai membuat lunglun, dipertemukan lagi dua helai sirih dari ranting yang berbeda. Kali ini punggung daun sirih basah, kemudian dibumbuhi gambir halus dan irisan pinang, hingga memadai untuk dimamah. Lalu dilipat dua atau tiga lipatan kesamping, sehingga merupakan lipatan panjang. Bagian bawah lipatan bawah ditekuk lagi ke atas dan ujungnya dilipat ke dalam, sehingga berbentuk susuh atau kerucut. Dibagian atasnya terdapat rongga, untuk diisi tembakau kasar (tembakau sugi). Bentuknya terlihat sepintas lalu seperti rongga berbulu. Inilah yang disebut tektek.


DAUN SEUREUH DIADUKEUN BEUTEUNGNA, PERLAMBANG NGAHI­JINA (NIKAH) ANTARA HIDEP DUAAN ANU ASALNA MAH TEU WAWUH. AYEUNA BARIS NGARIUNG DI BALE NYUNGCUNG. IKRAR HIRUP BABARENGAN. ARI LUNGLUN DIBEUNGKEUT KU RAMBU, IEU PERLAMBANG BEUNGKEUTAN HIRUP RUMAH TANGGA. DIBEUNG­KEUTNA KU KANTEH ANU LIAT. BAHEULA MAH RAMBU TEH, NYAETA HASIL KARAJINAN ISTRI, NU MATAK ISTRI ANU BOGA TUGAS PAMEUNGKEUT, KUDU KUAT, SABAR, DIBARUNG KU WASPADA PERMANA TINGAL.
ARI TEKTEK, PERLAMBANGNA KATENGTREMAN TUR KASAIMBANG­AN. KUDU SILIH KANYAHOKEUN KAHAYANG, ULAH HAYANG MEUNANG SORANGAN. DINA NIMBANG-NIMBANG HIJI PASUALAN KUDU DIBEUWEUNG DIUTAHKEUN.

f. MAYANG JAMBE PERLAMBANGNA GADIS ANU MASIH KENEH SUCI/PARA­WAN.

g. TUNJANGAN, PERLAMBANGNA SALAKI JADI DEUDEUL ANDELAN DINA LAKI RABI.

h. ELEKAN, PERLAMBANGNA HIRUP TEH ULANG KOSONG MOLONG­PONG.

i. ENDOG HAYAM, PERLAMBANGNA ASAL MANUSA TINA CAI MANI.

j. HARUPAT, PERLAMBANGNA DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, POMA ULAH REK GETAS HARUPATEUN.

k. CAI DI JERO KENDI, HARTINA DINA BALIKNA CAROGE KA IMAH KUDU AYA DINA KAWENINGAN ATI, BERESIH, TIIS DINGIN PARIPUR­NA.

l. JUBLEG JEUNG HALU, HARTINA ANTARA CAROGE JEUNG BOJO KUDU SILIH ANTEUR KAHAYANG.

m. BOKOR EUSINA BEAS BODAS, KONENG, DUIT, KEKEMBANGAN, TEKTEK JEUNG SAJABANA, HARTINA KUDU GETOL USAHA ANU HALAL PIKEUN NYUMPONAN SYARAT RUMAH TANGGA.

n. AYAKAN, PERLAMBANGNA MASING ASAK-ASAK NGAYAK DINA NYANG­HAREUPAN SAGALA PERMASALAHAN.

o. NYIRU, HARTINA ULAH PAHILI ANTARA NU HALAL JEUNG ANU HARAM.

p. SULUH JEUNG DAUN CAU, ANTARA NU BENER JEUNG NU SALAH ULAH DIHURUN SULUHKEUN DIKOMPET DAUNKEUN.

q. KASANG JINEM, PERLAMBANGNA GADIS ANU CAN MANJING DEWASA, TACAN MANGSANA PIKEUN RUMAH TANGGA.


r. Pimpinan upacara kemudian membagi-bagikan bungkusan (tektek)

s. Kedua mempelai duduk berhadap-hadapan untuk berebutan uang logam dan uang kertas. Siapa yang lebih banyak mendapat uang. Dialah yang paling banyak membawa rejeki. Demikian kepercayaan jaman dahulu !
Dan barang siapa yang dapat merebut seutas benang lebih panjang, dialah yang banyak membawa rejeki.

t. Calon mempelai wanita membagikan keranjang/bingkisan berisi cermin, sisir dan peralatan lain, sebagai kenang-kenangan untuk para ibu.

u. Penutup (tanpa teks)

Share:

Popular Posts

agin38. Diberdayakan oleh Blogger.

Waladia Bala Tamtama

Follow by Email

Download

Blogger Themes

Copyright © Ngenah Nyawa Betah Jasad | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Distributed By Blogger Templates20