ADS

Konsep uleman

Kanggo nu kagungan maksad bade kagungan mantu, konsep acara resepsi nu bade dipedar ieu, tiasa diturutan. Pangalaman pribados diulem ka aca...

SURAT TI BAPA

_*SURAT TI BAPA *_ "Panggeuing keur hate anu tibra sare tawis kasono ka bapa anu tos dipundut kunu Gaduhna". Anakiiing, an...

PEPELING DIRI

Alam dunya geus paciweuh Bencana datang ngeureuyeuh Nu ma'siat beuki maceuh Nu ibadah beuki euweuh Alam dunya beuki keu'eung Lo...

5 ÈLMU Urang Sunda

Kintunan ti sepuh kanggo anaking jimat awaking...  Kudu bisa naèkan jeung nerapkeun 5 ÈLMU  ki Sunda ieu:  1. Èlmu Saepi.  2. Èlmu Na...

A (Paribasa jeung Babasaan)

Paribasa Jeung Babasaan Ku Dadan Sutisna (sumberna) Abong létah teu tulangan Ngomong henteu dipikir heula, tungtungna matak pikanyer...

Ngarasa Loba Dosa

R as emut ka laku lampah baheula E nteung pikeun kahirupan ka hareupna M ilampah dinu salah B atin lumengis ku cipanaon tapi suwung k...

Raja Sadinten

R ék mungkas alam lalagasan gentos ka alam rimbitan A sa ku teu puguh raraosan J ajaka maheutkeun jangji ka wanoja ngalangkungan ija...
UPACARA ADAT SUNDA ISLAM PELEPASAN SISWA/SISWI KELAS 6 DINIYAH TAKMILIYAH AL- ISHLAAH Prolog : Balebat fajar ti belah wetan, peuting pami...

Sakutrat Sakotret

Harta Banda   Ke nging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe,  Kukumpul dunya barana, harta banda salobana.   Dipilampah kabeh cara...