• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

24 Agustus 2015

Cara Mencari Uang di Internet melalui Whaff Reward

Senin, Agustus 24, 2015

Cara Mencari Uang di Internet melalui Whaff Reward

Berikut ini adalah panduan cara menjalankan Whaff agar cepat menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang dari Whaff, Anda harus menyelesaikan semua misi dan penawaran Whaff, baik itu mendownload aplikasi / games, menjalankan misi harian, beraktifitas di jejaring sosial untuk memaksimalkan pendapatan dan lain sebagainya. Bagi Anda yang baru saja mendaftar Whaff, berikut ini adalah step pertama untuk menghasilkan uang yang paling mudah.

LANGKAH PERTAMA SETELAH DAFTAR WHAFF

Setelah mendaftar Whaff dan memasukkan kode BU20009, maka secara otomatis saldo dalam akun Whaff Anda akan menjadi 0,30 Dolar. Itu adalah bonus pertama saat mendaftar Whaff, bonus tersebut hanya akan anda dapatkan sekali saja, sesaat setelah mendaftar.

Sedangkan untuk mendapatkan dolar dolar berikutnya, Anda bisa melakukan hal hal mudah berikut :
 • Share Whaff di Google Plus : Dengan membagikan link yang disediakan oleh Whaff ke akun Google Plus, Anda akan dibayar 0,20 Dolar
 • Memberikan LIKE pada Fanspage resmi Whaff : "Ngelike" Fanspage Whaff di Facebook Anda akan dibayar 0,10 Dolar
 • Menulis review tentang Whaff di Play Store : Anda bisa mendapatkan 0,15 Dolar Gratis hanya dengan menulis review atau memberikan rating kepada Whaff di Play Store.
 • Mengajak teman Facebook untuk menggunakan Whaff : Mengajak teman facebook untuk menjadi pengguna Whaff disebut juga "Invite Share & Earn", Anda akan dibayar 0,01 Dolar untuk setiap teman yang Anda undang untuk menggunakan Whaff. Whaff akan tetap membayar Andawalaupun teman facebook mengabaikan ajakan Anda. Bayangkan bila Anda setidaknya mempunyai 5.000 teman facebook, maka Anda akan dengan mudah bisa mendapatkan 50 US Dolar uang gratis. (Hanya teman yang menggunakan Android saja, yang akan terdeteksi oleh Whaff).

Ke empat cara mudah mendapatkan dolar gratis diatas bisa Anda temukan pada menu Whaff Picks pada akun Whaff Anda.

DOWNLOAD APLIKASI & GAME

Download aplikasi dan game merupakan langkah utama Anda untuk mendapatkan banyak Uang dari Whaff. Ada. Ada 3 kategori dengan komisi yang berbeda pada setiap aplikasi yang didownload. Ketiga kategori tersebut adalah :
 • Premium Picks
 • Whaff Picks
 • Lucky Picks
 • Other Picks
Semua Picks Picks diatas menyediakan banyak sekali aplikasi dan game yang bisa Anda download untuk mendapatkan "bayaran".

KEUNGGULAN PREMIUM PICKS

Premium Picks menyediakan berbagai macam Aplikasi dan Games dengan 3 jenis komisi sekaligus dalam 1 aplikasi yang download.

12 April 2013

Ngarasa Loba Dosa

Jumat, April 12, 2013R as emut ka laku lampah baheula
E nteung pikeun kahirupan ka hareupna
M ilampah dinu salah
B atin lumengis ku cipanaon tapi suwung ku pangkon
A ya gerentes na manah alit
Y a Alloh anu maha Mikaasih sareng Mikanyaah

K apayunen Nu Maha Gagah abdi nu leubeut ku dosa
U kur seja sujud pinuh ku rasa kaduhung pinuh ku rasa rumasa ampun Ya Alloh

C intana manteunNA ka makhlukna moal aya bandingannana
I stuning
S eja ngahampura iwal ti hiji dosa Nyaeta Ngapangeran ka Salian manteunNA
O mat etamah kedah di tebihan musyrik pingaraneunnana
C isoca ayeuna mudaha"an tiasa janten ngahapus kanu dosa-dosa kuring baheula mung ka
A njeun Ya Robb, seja ngagungkeun seja nyukuran seja mulangkeun sagala nikmat nu taya hinggana

Raja Sadinten

Jumat, April 12, 2013

R ├ęk mungkas alam lalagasan gentos ka alam rimbitan
A sa ku teu puguh raraosan
J ajaka maheutkeun jangji ka wanoja ngalangkungan ijab qobulna..ti kawit
A yeuna salira nu maturan hirup kuring, pait amis pahang keuseud kahirupan urang

S angharapeun ku urang duaan,
A sa dinu pangimpian tiasa
D iaping ku para sepuh dianteur ku palawargi, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-  
    ngembat nyatang pinang
I stuning bingah amarwata suta bingah kagigiri
N yatana cita-cita
T ibaheula tinekanan tiasa janten raja sadinteun
E ta nu cita-cita jajaka mun geus
N incak ka yuswa dua puluh lima….

Piwuruk hiji pituah, Terapkeun ngarah salamet Laku Lampah

Jumat, April 12, 2013

Sungkem, kenging ti kitago.blogspot.com
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan. 
 
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan.
 
   Nyata atra pertela yen manusa kumelendang di alam dunya teh teu daya teu upaya... Kahirupan anu karandapan loba anu teu saluyu jeung kahayang. Palebah dieu urang salaku manusa kudu yakin tur percaya yen kahirupan teh geus aya anu ngatur nyaeta Allah Dzat anu Maha Kawasa, ulah boga rasa mokaha yen hirup urang.

   Hirup urang oge papasangan, aya bagja aya tunggara, ngan jelema lolobana mun keur narima kabagjaan sok poho kanu merena, beda deui jeung lamun keur tunggara menta-menta ka Mantena, teu sirikna ngajerit tiap wanci ngoceak saban mangsa, naha ari geus diijabah sapaneja do'ana sok poho kana syukuran ka Allah SWT..

    Hujan ngaririncik ti sore keneh, bulan jeung bentang taya datang nembongan, kahalangan mega hideung nutupan cahayana. Allhamdulillah geus mimiti hujan deui geningan, paingan ceuk babasaan, 'halodo sataun lantis ku hujan sapoe' anu hartina kurang leuwih, sanajan loba kahadean bisa leungit ku sakali kasalahan. Matak kade urang kudu bisa ngajaga korep diri ulah nepika gampang kapangaruhan anu antukna nyieun kasalahan boh ucapan atawa tindakan, ngalengkah kudu geus meunang musyawarah antara hate, pikiran jeung gerakna awak.

13 Februari 2013

Sakutrat Sakotret

Rabu, Februari 13, 2013


Harta Banda
 
Kenging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe, 
Kukumpul dunya barana, harta banda salobana.  
Dipilampah kabeh cara, dapon laksana maksudna, 
Sarakah taya eureunna, asa rek lana di dunya.
 

Tambah mabok ku jabatan, ngeukeuweuk kakawasaan,
Hayang jadi pangunggulna, marukan lana di dunya.

Leuheung mun inget ahirna, mieling ka aheratna, 

Yen ditimbang sagalana, boh dosa boh pahalana.

29 Januari 2013

LIRIK_DINASTI DARSO_DARSO

Selasa, Januari 29, 2013

“Asa cik keneh sempal guyon
Kamari, bieu, datang kudu indit
Asa gelap salah wayah
Bapak, ngantunkeun abdi-abdi sadaya”

Kukupu teu apaleun ka warna jangjang sorangan
Tapi kabeh apal ku endah warna kukupu
Ngiplik di waktu nyeungitan mangsa
Nya kitu diri anjeun teu apal,teu sadar
Jeung embung boga rasa ieu aing pang alusna
Ka luhur teu loba catur, ka handap nitah walatra
Tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun..
Di payuneun Sang Kholiq, gumujeng di angkir linggih
Sadrah tina papastian,anjeun ridho kana takdir
Beurat teu meunang beurat
Sedih teu meunang sedih,rang teugeurkeun
Dinten senen anu santen,asa gelap salah wayah
Barangkeakan nu dikantun, La haulla … innalillahi
Ku teu percaya,neundeun kawaas
Ku kawih reujeung tembangna
Asa cik keneh sempal guyon,can parat kawih sapada

26 Agustus 2012

Paturay

Minggu, Agustus 26, 2012Asa kamari urang sasarengan
Diajar diaping ibu bapa guru
Asa can lami urang sosobatan
Cunduk waktosna ayeuna papisah

Papisah urang bakal papisah
Pateubih urang bakal pateubih
Paanggang urang bakal paanggang
Paturay urang bakal paturay

Lulus ujian kacida bungahna
Ibu bapa guru nu langgeng jasana
Junun sakola ngudag cita-cita
Muga-muga jaga urang tepung deui

Pileuleuyan sobat-sobat sarerea
Pileulueyan duh ibu bapa guru
Rek paturay kacida sedihna
Pileuleuyan duh kantun waasna

7 Juni 2012

Ngeuyeuk Seureuh

Kamis, Juni 07, 2012


HADIRIN ANU SAMI-SAMI NGALUUHAN IEU UPACARA, REHNA DINA UPACARA NGEUYEUK SEUREUH AYA DUA HAL PENTING, DIANTA­WISNA:

1. SAHA BAE ANU DIKENGINGKEUN NYAKSIAN UPACARA NGEUYEUK SEUREUH?
1.1 KAUM ISTRI ANU PARANTOS LAKI RABI
1.2 KAUM PRIA ANU PARANTOS RARABI

2. SAHA BAE ANU DIPAHING NGIRING DINA UPACARA IEU?
2.1 GADIS/PARAWAN
2.2 KAUM ISTRI ANU GUNTA GANTI SALAKI
2.3 ISTRI BALANGANTRANG
2.4 LALAKI ANU CAN MANJING DEWASA

SALAJENGNA MANGGA URANG PRUNG NGAWITAN NGALAKSANA KEUN UPACARA.

c. Pimpinan upacara adat membaca do'a selamat, kemudian menyulut pelita bersumbu tujuh diatas "ajug" (tangkai pelita) seraya menjelaskan kepada kedua calon mempelai.

Imbal Wacana Nomor : 3c


MUGI KAUNINGA KU HIDEP DUAAN ANU BARIS NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, SUMBU TUJUH TEH, LAMBANGNA JUMLAH POE KATUT PAN0NPOENA. PANONPOE ANU NGALANTARANKEUN ALAM DUNYA CAANG MAKBRAK. MAKSUDNA DIMANA ENGKE HIDEP GEUS TETEP RENGGENEK RUMAH TANGGA, KUDU MIBANDA SIPAT :

1. TERUS TERANG (ULAH SALINGKUH), BOH KA BATUR SUMA­WONNA KA CAROGE ATAWA KA BOJO.

2. SING DAEK NGAMALKEUN ELMU NU NYAMPAK DINA DIRI URANG KA ANU LIAN. NUMUTKEUN KATERANGAN DINA AGAMA ISLAM : Al ilmu bila amalin, kassajari bila ta'abin (elmu anu teu diamalakeun, sarua jeung tangkal anu tara buahan, alhasil taya gunana).
TAPI POMA DEUIH, ULAH MIBANDA 'ELMU AJUG'!

d. Pemimpin upacara membuka kain kafan dan tikar penutup benda-benda upacara.


GEULIS, KASEP, ANAKING. DI SATANGKARAKING JAGAT, SATUNG KEBING LANGIT, TAYA HIJI MAHLUK, KHUSUSNA MANUSA TAYA ANU BISA LEUPAS TINA HIJI PERKARA, NYAETA "MAOT"! SAGAGAH-GAGAHNA MANUSA, NGAN UKUR DIPUNGKAS KU MULIH KAJATI MULANG KAASAL, RAGANA DIBUNG­KUS KU BOEH KIEU, DIBUNGKUS KU SAMAK KIEU. DIASUPKEUN KA LIANG KUBUR, DIURUGAN TANEUH BEUREUM.

KU KITUNA,DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA KUDU DIBARUNG KU SABAR DARANA TUR SADAR BARI ULAH PETOT IBADAH KA GUSTI ANU MAHA SUCI. JAUHAN PAGAWEAN ANU DILARANG KU ALLAH, GEURA PRAK PIGAWE SAGALA RUPA HAL ANU DIWAJIBKEUNNANA. INSYA ALLAH BARIS HIRUP MULUS RAHAYU BEREKAH SALAMET.


e. Ranting-ranting sirih dibagikan kepada para penyaksi, dan mulailah "ngeuyeuk". Caranya, perut sirih dari ranting yang satu dilekatkan dengan perut sirih dari ranting lain. Dari kedua tepinya digulunng sehingga keduanya bertemu ditengah-tengah penampang daun. Lalu diikat dengan rambu (benang tenun). Bentuk serupa ini disebut Lunglun. Seusai membuat lunglun, dipertemukan lagi dua helai sirih dari ranting yang berbeda. Kali ini punggung daun sirih basah, kemudian dibumbuhi gambir halus dan irisan pinang, hingga memadai untuk dimamah. Lalu dilipat dua atau tiga lipatan kesamping, sehingga merupakan lipatan panjang. Bagian bawah lipatan bawah ditekuk lagi ke atas dan ujungnya dilipat ke dalam, sehingga berbentuk susuh atau kerucut. Dibagian atasnya terdapat rongga, untuk diisi tembakau kasar (tembakau sugi). Bentuknya terlihat sepintas lalu seperti rongga berbulu. Inilah yang disebut tektek.


DAUN SEUREUH DIADUKEUN BEUTEUNGNA, PERLAMBANG NGAHI­JINA (NIKAH) ANTARA HIDEP DUAAN ANU ASALNA MAH TEU WAWUH. AYEUNA BARIS NGARIUNG DI BALE NYUNGCUNG. IKRAR HIRUP BABARENGAN. ARI LUNGLUN DIBEUNGKEUT KU RAMBU, IEU PERLAMBANG BEUNGKEUTAN HIRUP RUMAH TANGGA. DIBEUNG­KEUTNA KU KANTEH ANU LIAT. BAHEULA MAH RAMBU TEH, NYAETA HASIL KARAJINAN ISTRI, NU MATAK ISTRI ANU BOGA TUGAS PAMEUNGKEUT, KUDU KUAT, SABAR, DIBARUNG KU WASPADA PERMANA TINGAL.
ARI TEKTEK, PERLAMBANGNA KATENGTREMAN TUR KASAIMBANG­AN. KUDU SILIH KANYAHOKEUN KAHAYANG, ULAH HAYANG MEUNANG SORANGAN. DINA NIMBANG-NIMBANG HIJI PASUALAN KUDU DIBEUWEUNG DIUTAHKEUN.

f. MAYANG JAMBE PERLAMBANGNA GADIS ANU MASIH KENEH SUCI/PARA­WAN.

g. TUNJANGAN, PERLAMBANGNA SALAKI JADI DEUDEUL ANDELAN DINA LAKI RABI.

h. ELEKAN, PERLAMBANGNA HIRUP TEH ULANG KOSONG MOLONG­PONG.

i. ENDOG HAYAM, PERLAMBANGNA ASAL MANUSA TINA CAI MANI.

j. HARUPAT, PERLAMBANGNA DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, POMA ULAH REK GETAS HARUPATEUN.

k. CAI DI JERO KENDI, HARTINA DINA BALIKNA CAROGE KA IMAH KUDU AYA DINA KAWENINGAN ATI, BERESIH, TIIS DINGIN PARIPUR­NA.

l. JUBLEG JEUNG HALU, HARTINA ANTARA CAROGE JEUNG BOJO KUDU SILIH ANTEUR KAHAYANG.

m. BOKOR EUSINA BEAS BODAS, KONENG, DUIT, KEKEMBANGAN, TEKTEK JEUNG SAJABANA, HARTINA KUDU GETOL USAHA ANU HALAL PIKEUN NYUMPONAN SYARAT RUMAH TANGGA.

n. AYAKAN, PERLAMBANGNA MASING ASAK-ASAK NGAYAK DINA NYANG­HAREUPAN SAGALA PERMASALAHAN.

o. NYIRU, HARTINA ULAH PAHILI ANTARA NU HALAL JEUNG ANU HARAM.

p. SULUH JEUNG DAUN CAU, ANTARA NU BENER JEUNG NU SALAH ULAH DIHURUN SULUHKEUN DIKOMPET DAUNKEUN.

q. KASANG JINEM, PERLAMBANGNA GADIS ANU CAN MANJING DEWASA, TACAN MANGSANA PIKEUN RUMAH TANGGA.


r. Pimpinan upacara kemudian membagi-bagikan bungkusan (tektek)

s. Kedua mempelai duduk berhadap-hadapan untuk berebutan uang logam dan uang kertas. Siapa yang lebih banyak mendapat uang. Dialah yang paling banyak membawa rejeki. Demikian kepercayaan jaman dahulu !
Dan barang siapa yang dapat merebut seutas benang lebih panjang, dialah yang banyak membawa rejeki.

t. Calon mempelai wanita membagikan keranjang/bingkisan berisi cermin, sisir dan peralatan lain, sebagai kenang-kenangan untuk para ibu.

u. Penutup (tanpa teks)

Kahirupan Geus Aya Nu Ngaturna

Kamis, Juni 07, 2012


Nyata atra pertela yen manusa kumelendang di alam dunya teh teu daya teu upaya... Kahirupan anu karandapan loba anu teu saluyu jeung kahayang. Palebah dieu urang salaku manusa kudu yakin tur percaya yen kahirupan teh geus aya anu ngatur nyaeta Alloh Dzat anu Maha Kawasa, ulah boga rasa mokaha yen hirup urang.sumber


Hujan ngaririncik ti sore keneh, bulan jeung bentang taya datang nembongan, kahalangan mega hideung nutupan cahayana. Allhamdulillah geus mimiti hujan deui geningan, paingan ceuk babasaan, 'halodo sataun lantis ku hujan sapoe' anu hartina kurang leuwih, sanajan loba kahadean bisa leungit ku sakali kasalahan. Matak kade urang kudu bisa ngajaga korep diri ulah nepika gampang kapangaruhan anu antukna nyieun kasalahan boh ucapan atawa tindakan, ngalengkah kudu geus meunang musyawarah antara hate, pikiran jeung gerakna awak.

28 Februari 2012

Halal Kudu Jadi Patokan

Selasa, Februari 28, 2012

Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan. sumberna

 
 • Follow by Email

  Tas Imut Travelling Order Disinii!!

  ViralGen Referral Shopping

  Waladia Bala Tamtama

  Jam Keren Order Klik Disini!!

  ViralGen Referral Shopping
 • Foldable Storage Bag Order Disini!!

  ViralGen Referral Shopping

  Tas WatterProof Order Disini!!

  ViralGen Referral Shopping

  Jam Keren Order Disini!!

  ViralGen Referral Shopping

  Hand Bag Order Disini!!

  ViralGen Referral Shopping