ADS

Piwuruk hiji pituah, Terapkeun ngarah salamet Laku Lampah

Piwuruk hiji pituah, Terapkeun ngarah salamet Laku Lampah
Piwuruk hiji pituah, Terapkeun ngarah salamet Laku Lampah
Sungkem, kenging ti kitago.blogspot.com
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan. 
 
   Teu saeutik jelema ngahalalkeun sagala cara sangkan beuteung ngarasa seubeuh, sok padahal rejeki haramna eta bakal kadahar ku anak pamajikanana, ngajadi getih jeung daging, anu tangtuna matak jadi madawa ka kulawargana, dibelaan tigebrus kana jurang kanistaan, ngan yakin lamun dito'ong jejeroanana mah manehna ngarasa salah atawa ngarasa dosa ngan kagok borontok kapalang nya belang. Atina bisa dipastikeun jumerit manahna ngarasa kasiksa ku lampah manehna sorangan.
 
   Nyata atra pertela yen manusa kumelendang di alam dunya teh teu daya teu upaya... Kahirupan anu karandapan loba anu teu saluyu jeung kahayang. Palebah dieu urang salaku manusa kudu yakin tur percaya yen kahirupan teh geus aya anu ngatur nyaeta Allah Dzat anu Maha Kawasa, ulah boga rasa mokaha yen hirup urang.

   Hirup urang oge papasangan, aya bagja aya tunggara, ngan jelema lolobana mun keur narima kabagjaan sok poho kanu merena, beda deui jeung lamun keur tunggara menta-menta ka Mantena, teu sirikna ngajerit tiap wanci ngoceak saban mangsa, naha ari geus diijabah sapaneja do'ana sok poho kana syukuran ka Allah SWT..

    Hujan ngaririncik ti sore keneh, bulan jeung bentang taya datang nembongan, kahalangan mega hideung nutupan cahayana. Allhamdulillah geus mimiti hujan deui geningan, paingan ceuk babasaan, 'halodo sataun lantis ku hujan sapoe' anu hartina kurang leuwih, sanajan loba kahadean bisa leungit ku sakali kasalahan. Matak kade urang kudu bisa ngajaga korep diri ulah nepika gampang kapangaruhan anu antukna nyieun kasalahan boh ucapan atawa tindakan, ngalengkah kudu geus meunang musyawarah antara hate, pikiran jeung gerakna awak.
Dicutat: Papatah Ti Kolot
Advertisement