Kahirupan Geus Aya Nu Ngaturna


Nyata atra pertela yen manusa kumelendang di alam dunya teh teu daya teu upaya... Kahirupan anu karandapan loba anu teu saluyu jeung kahayang. Palebah dieu urang salaku manusa kudu yakin tur percaya yen kahirupan teh geus aya anu ngatur nyaeta Alloh Dzat anu Maha Kawasa, ulah boga rasa mokaha yen hirup urang.sumber


Hujan ngaririncik ti sore keneh, bulan jeung bentang taya datang nembongan, kahalangan mega hideung nutupan cahayana. Allhamdulillah geus mimiti hujan deui geningan, paingan ceuk babasaan, 'halodo sataun lantis ku hujan sapoe' anu hartina kurang leuwih, sanajan loba kahadean bisa leungit ku sakali kasalahan. Matak kade urang kudu bisa ngajaga korep diri ulah nepika gampang kapangaruhan anu antukna nyieun kasalahan boh ucapan atawa tindakan, ngalengkah kudu geus meunang musyawarah antara hate, pikiran jeung gerakna awak.

0 komentar

Translate