Ngeuyeuk Seureuh


HADIRIN ANU SAMI-SAMI NGALUUHAN IEU UPACARA, REHNA DINA UPACARA NGEUYEUK SEUREUH AYA DUA HAL PENTING, DIANTA­WISNA:

1. SAHA BAE ANU DIKENGINGKEUN NYAKSIAN UPACARA NGEUYEUK SEUREUH?
1.1 KAUM ISTRI ANU PARANTOS LAKI RABI
1.2 KAUM PRIA ANU PARANTOS RARABI

2. SAHA BAE ANU DIPAHING NGIRING DINA UPACARA IEU?
2.1 GADIS/PARAWAN
2.2 KAUM ISTRI ANU GUNTA GANTI SALAKI
2.3 ISTRI BALANGANTRANG
2.4 LALAKI ANU CAN MANJING DEWASA

SALAJENGNA MANGGA URANG PRUNG NGAWITAN NGALAKSANA KEUN UPACARA.

c. Pimpinan upacara adat membaca do'a selamat, kemudian menyulut pelita bersumbu tujuh diatas "ajug" (tangkai pelita) seraya menjelaskan kepada kedua calon mempelai.

Imbal Wacana Nomor : 3c


MUGI KAUNINGA KU HIDEP DUAAN ANU BARIS NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, SUMBU TUJUH TEH, LAMBANGNA JUMLAH POE KATUT PAN0NPOENA. PANONPOE ANU NGALANTARANKEUN ALAM DUNYA CAANG MAKBRAK. MAKSUDNA DIMANA ENGKE HIDEP GEUS TETEP RENGGENEK RUMAH TANGGA, KUDU MIBANDA SIPAT :

1. TERUS TERANG (ULAH SALINGKUH), BOH KA BATUR SUMA­WONNA KA CAROGE ATAWA KA BOJO.

2. SING DAEK NGAMALKEUN ELMU NU NYAMPAK DINA DIRI URANG KA ANU LIAN. NUMUTKEUN KATERANGAN DINA AGAMA ISLAM : Al ilmu bila amalin, kassajari bila ta'abin (elmu anu teu diamalakeun, sarua jeung tangkal anu tara buahan, alhasil taya gunana).
TAPI POMA DEUIH, ULAH MIBANDA 'ELMU AJUG'!

d. Pemimpin upacara membuka kain kafan dan tikar penutup benda-benda upacara.


GEULIS, KASEP, ANAKING. DI SATANGKARAKING JAGAT, SATUNG KEBING LANGIT, TAYA HIJI MAHLUK, KHUSUSNA MANUSA TAYA ANU BISA LEUPAS TINA HIJI PERKARA, NYAETA "MAOT"! SAGAGAH-GAGAHNA MANUSA, NGAN UKUR DIPUNGKAS KU MULIH KAJATI MULANG KAASAL, RAGANA DIBUNG­KUS KU BOEH KIEU, DIBUNGKUS KU SAMAK KIEU. DIASUPKEUN KA LIANG KUBUR, DIURUGAN TANEUH BEUREUM.

KU KITUNA,DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA KUDU DIBARUNG KU SABAR DARANA TUR SADAR BARI ULAH PETOT IBADAH KA GUSTI ANU MAHA SUCI. JAUHAN PAGAWEAN ANU DILARANG KU ALLAH, GEURA PRAK PIGAWE SAGALA RUPA HAL ANU DIWAJIBKEUNNANA. INSYA ALLAH BARIS HIRUP MULUS RAHAYU BEREKAH SALAMET.


e. Ranting-ranting sirih dibagikan kepada para penyaksi, dan mulailah "ngeuyeuk". Caranya, perut sirih dari ranting yang satu dilekatkan dengan perut sirih dari ranting lain. Dari kedua tepinya digulunng sehingga keduanya bertemu ditengah-tengah penampang daun. Lalu diikat dengan rambu (benang tenun). Bentuk serupa ini disebut Lunglun. Seusai membuat lunglun, dipertemukan lagi dua helai sirih dari ranting yang berbeda. Kali ini punggung daun sirih basah, kemudian dibumbuhi gambir halus dan irisan pinang, hingga memadai untuk dimamah. Lalu dilipat dua atau tiga lipatan kesamping, sehingga merupakan lipatan panjang. Bagian bawah lipatan bawah ditekuk lagi ke atas dan ujungnya dilipat ke dalam, sehingga berbentuk susuh atau kerucut. Dibagian atasnya terdapat rongga, untuk diisi tembakau kasar (tembakau sugi). Bentuknya terlihat sepintas lalu seperti rongga berbulu. Inilah yang disebut tektek.


DAUN SEUREUH DIADUKEUN BEUTEUNGNA, PERLAMBANG NGAHI­JINA (NIKAH) ANTARA HIDEP DUAAN ANU ASALNA MAH TEU WAWUH. AYEUNA BARIS NGARIUNG DI BALE NYUNGCUNG. IKRAR HIRUP BABARENGAN. ARI LUNGLUN DIBEUNGKEUT KU RAMBU, IEU PERLAMBANG BEUNGKEUTAN HIRUP RUMAH TANGGA. DIBEUNG­KEUTNA KU KANTEH ANU LIAT. BAHEULA MAH RAMBU TEH, NYAETA HASIL KARAJINAN ISTRI, NU MATAK ISTRI ANU BOGA TUGAS PAMEUNGKEUT, KUDU KUAT, SABAR, DIBARUNG KU WASPADA PERMANA TINGAL.
ARI TEKTEK, PERLAMBANGNA KATENGTREMAN TUR KASAIMBANG­AN. KUDU SILIH KANYAHOKEUN KAHAYANG, ULAH HAYANG MEUNANG SORANGAN. DINA NIMBANG-NIMBANG HIJI PASUALAN KUDU DIBEUWEUNG DIUTAHKEUN.

f. MAYANG JAMBE PERLAMBANGNA GADIS ANU MASIH KENEH SUCI/PARA­WAN.

g. TUNJANGAN, PERLAMBANGNA SALAKI JADI DEUDEUL ANDELAN DINA LAKI RABI.

h. ELEKAN, PERLAMBANGNA HIRUP TEH ULANG KOSONG MOLONG­PONG.

i. ENDOG HAYAM, PERLAMBANGNA ASAL MANUSA TINA CAI MANI.

j. HARUPAT, PERLAMBANGNA DINA ENGGONING NGAHEUYEUK RUMAH TANGGA, POMA ULAH REK GETAS HARUPATEUN.

k. CAI DI JERO KENDI, HARTINA DINA BALIKNA CAROGE KA IMAH KUDU AYA DINA KAWENINGAN ATI, BERESIH, TIIS DINGIN PARIPUR­NA.

l. JUBLEG JEUNG HALU, HARTINA ANTARA CAROGE JEUNG BOJO KUDU SILIH ANTEUR KAHAYANG.

m. BOKOR EUSINA BEAS BODAS, KONENG, DUIT, KEKEMBANGAN, TEKTEK JEUNG SAJABANA, HARTINA KUDU GETOL USAHA ANU HALAL PIKEUN NYUMPONAN SYARAT RUMAH TANGGA.

n. AYAKAN, PERLAMBANGNA MASING ASAK-ASAK NGAYAK DINA NYANG­HAREUPAN SAGALA PERMASALAHAN.

o. NYIRU, HARTINA ULAH PAHILI ANTARA NU HALAL JEUNG ANU HARAM.

p. SULUH JEUNG DAUN CAU, ANTARA NU BENER JEUNG NU SALAH ULAH DIHURUN SULUHKEUN DIKOMPET DAUNKEUN.

q. KASANG JINEM, PERLAMBANGNA GADIS ANU CAN MANJING DEWASA, TACAN MANGSANA PIKEUN RUMAH TANGGA.


r. Pimpinan upacara kemudian membagi-bagikan bungkusan (tektek)

s. Kedua mempelai duduk berhadap-hadapan untuk berebutan uang logam dan uang kertas. Siapa yang lebih banyak mendapat uang. Dialah yang paling banyak membawa rejeki. Demikian kepercayaan jaman dahulu !
Dan barang siapa yang dapat merebut seutas benang lebih panjang, dialah yang banyak membawa rejeki.

t. Calon mempelai wanita membagikan keranjang/bingkisan berisi cermin, sisir dan peralatan lain, sebagai kenang-kenangan untuk para ibu.

u. Penutup (tanpa teks)

0 komentar

Translate