Tukang/Patukangan

Anjun (Tukang nyieun parabot tina taneuh) 

Bujangga (Tukang nyieun/nulis carita) 

Candoli (Tukang ngajaga pabeasan dina hajat) 

Gending (Tukang nyieun parabot tina kuningan) 

Kabayaan (Tukang dititah kaditu kadieu) 

 
Kamasan (Tukang nyieun pahiasan tina emas) 

Kuncen (Tukang ngurus kuburan) 

Legig (Tukang ngasruk dina pamoroan) 

Malim (Tukang meruhkeun sato galak) 

Maranggi (Tukang nyieun sarangka keris) 

Nyarawedi (Tukang ngagosok permata) 

Pacakar (Tukang ngaladenan/bubujang) 

Paledang (Tukang nyieun parabot tina tambaga) 

Palika (Tukang teuleum) 

Pamatang (Tukang moro ngagunakeun tumbak) 

Pamayang (Tukang ngala lauk di laut) 

Panday (Tukang nyieun parabot tinu besi) 

Panerasan (Tukang nyadap) 

Paninggaran (Tukang moro ngagunakeun bedil) 

Sarati (Tukang ngusir/meruhkeun gajah)

0 komentar

Translate